blog image

นิยามของฝากขาย

นิยามของฝากขาย

การฝากขาย คือ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่ง อสังหาริมทรัพย์ที่สามารถนำมาฝากขายได้ ตัวอย่าง เช่น ฝากขายบ้าน ฝากขายที่ดินฝากขายคอนโด ฝากขายโรงแรม ฝากขายอาคารพาณิชย์ หรือฝากขายตึกแถว เป็นตัน โดยอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาฝากขายจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับฝากขายทันที โดยการฝากขายที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องจดทะเบียนการฝากขายที่กรมที่ดินเท่านั้น และมีการสลักหลังการโอนกรรมสิทธิ์ที่หลังโฉนดอย่างชั้นเจนว่าได้โอนกรรมกรรมสิทธิ์จากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไปยังผู้รับฝากขายถึงจะถือว่าเป็นการฝากขายที่ถูกต้องสมบูรณ์

การประเมิณราคาการฝากขาย

การประเมินราคาการฝากขายจะมีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์สำหรับฝากขายด้วยกัน 2 สอง ดังนี้

1.คำนวนราคาอสังหาริมทรัพย์จากการประเมิณราคาจากรมที่ดินส่วนใหญ่มักจะได้ราคาที่ถูกว่าราคาซื้อขายจริง

2.ราคาซื้อขายตามท้องตลาดซึ้งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างจากจะราคาสูงกว่าราคาประเมินจากกรมที่ดินก็ได้หรืออาจจะต่ำกว่าราคาประเมินจากกรมที่ก็ได้ ตัวอย่าง เช่น ที่ดินถ้าที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสและติดถนนใหญ่ก็จะมีราคาที่สูงกว่าที่ดินที่มีหน้าแคบหรือที่ดินที่มีหน้ายาว เป็นต้น

ทั้งนี้ส่วนใหญ่ราคาการฝากขายอสังหาริมทรัพย์ผู้รับฝากขายจะกำหนดราคาฝากจากราคาซื้อขายจริงจากรมที่ดินหรือราคาตลาดลดลงมาอยู่ในช่วง 50% – 70 % จากราคา แต่ก็ไม่เสมอไปกรณีที่อสังหาริมทรัพย์นั้นทำเลดีมากก็อาจจะได้ราคาเต็มจากผู้รับฝากขาย

สัญญาการฝากขาย

สัญญาการฝากขายจะกำหนดเรื่องระยะเวลาการฝากขายไว้อย่างชันเจนโดยมีระยะเวลาการฝากขายระยะเวลาเป็นเดือน หรือฝากขายระยะเวลาเป็นปีก็ได้แต่ส่วนใหญ่การฝากขายจะเริ่มที่ระยะเวลา 1 ปี และเมื่อครบสัญญากรเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ส่งดอกเบี้ยตรงตามกำหนดแต่ยังเงินพอจะไถ่อสังหาริมทรัพย์พอก็สามารถต่อสัญญาการฝากอีกไปอีกปีก็ได้แล้วแต่การตกลงกับผู้รับฝากขาย

ดอกเบี้ยการฝากขาย

ดอกเบี้ยการฝากขายที่ถูกต้องตามก็หมายต้องไม่เกิน  15% ต่อปีโดยหารเฉลี่ยดอกเบี้ยการฝากขายต่อเดือนคือ 1.25% ต่อเดือน ถ้ากรณีที่ดอกเบี้ยจากขายฝากขายเกิน 15% ปี ถือว่าดอกเบี้ยการฝากขายนั้นผิดกฎหมายผู้รับฝากขายจะมีความผิดตามกฎหมาย ดอกเบี้ยการฝากขายต้องระบุบในสัญญาการฝากขายอย่างชัดเจนถึงจะถือว่าสัญญาการฝากขายสมบูรณ์ ส่วนดอกเบี้ยการฝากขายผู้รับฝากขายอาจจะกำหนดดอกเบี้ยการฝากขายต่ำกว่า 15% ต่อปีก็ได้แล้วแต่ผู้รับฝากขายและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะตกลงกัน กรณีที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ส่งไม่สามารถส่งดอกเบี้ยการฝากขายติดต่อกันเกิน 3 เดือน จะถือว่าผิดสัญญาการฝากขายกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับฝากขายโดยชอบธรรม

ดังนั้น ก่อนที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะตกลงฝากขายอสังหาริมทรัพย์กับผู้รับฝากขายเจ้าไหนต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนว่าได้จดทะเบียนการฝากขายกับกรรมที่ดินหรือไม่ดอกเบี้ยการฝากขายถูกต้องตามกฤหมายหรือไม่และระบุบระยะเวลาการฝากขายลงในสัญญาอย่างชัดเจนหรือป่าวเพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้รับฝากขาย

Tel : 098-111-2311 , 098-111-3211

Line: @baanleasing

IG:www.instagram.com/baanleasing/

Twitter: twitter.com/baanleasing

Facebook: web.facebook.com/Baanleasing/

Pinterest: www.pinterest.com/baanleasing/

#รับจำนอง #ขายฝาก #จำนองบ้านและที่ดิน #รับฝากขายบ้านและที่ดิน #รับฝากขายคอนโด #รับฝากขายโรงแรม #รับจำนองและฝากขายอสังหาทุกชนิด

ทิ้งข้อความไว้