blog image

เอกสารขายฝากที่ดิน

การขายฝากสามารถทำได้หากโฉนดไม่ติดภาระธนาคาร หรือบุคคล มีระยะเวลาให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6 เดือน หรือ 3 เดือน แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับประเภทหลักทรัพย์ และวงเงินที่ต้องการกู้ และต้องทำสัญญาที่กรมที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งยอดเงินที่ท่านต้องการกู้จะพิจารณาจากราคาซื้อขายในท้องตลาด หรือเช็คราคาจากกรมที่ดิน และสามารถนัดไถ่ถอนได้ตามสัญญา

เอกสารที่ใช้ในการทำนิติกรรมขายฝากที่กรมที่ดิน

เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น”บุคคลธรรมดา“

 • โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
 • ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีเป็นบ้านที่ปลูกเอง, อาคารสำนักงาน, อพาร์ทเม้นท์, โรงแรม, รีสอร์ท, โรงงาน)
 • ใบปลอดหนี้ (เฉพาะกรณีอาคารชุดหรือคอนโดเท่านั้น)

กรณีเปลี่ยนชื่อ

 • ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)

กรณีจดทะเบียนสมรส

 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
 • ทะเบียนสมรสหรือทะบียนหย่า
 • ใบมรณะบัตรคู่สมรส

เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น “นิติบุคคล ห้างร้าน บริษัท“

 • โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • บัตรประชาชน ของกรรมการผุ้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของนิติบุคคล
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล
 • แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว)
 • หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล (ระบุว่าทำขายฝาก)
 • ใบขออนุญาตก่อสร้าง (กรณีเป็นบ้านที่ปลูกเอง, อาคารสำนักงาน, อพาร์ทเม้นท์, โรงแรม, รีสอร์ท, โรงงาน)
 • หมายเหตุ ในการทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินฯ

(กรุณาถ่ายสำเนาเอกสารให้พร้อม เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำธุรกรรม)

Tel : 098-111-2311 , 098-111-3211

Line: @baanleasing

IG:www.instagram.com/baanleasing/

Twitter: twitter.com/baanleasing

Facebook: web.facebook.com/Baanleasing/

Pinterest: www.pinterest.com/baanleasing/

#รับจำนอง #ขายฝาก #จำนองบ้านและที่ดิน #รับฝากขายบ้านและที่ดิน #รับฝากขายคอนโด #รับฝากขายโรงแรม #รับจำนองและฝากขายอสังหาทุกชนิด

ทิ้งข้อความไว้